Barion Pixel

Pravidlá lietania s dronmi 2024 | SVK & EU legislatíva

V priebehu posledných mesiacov dochádzalo k výrazným zmenám v oblasti uplatňovania európskej dronovej legislatívy na Slovensku, dnes došlo k ďalšiemu výraznému posunu a to v podobe novelizácie zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve tzv. Leteckého zákona. Táto novela prináša aktualizáciu zákona o celý ekosystém potrebný pre kvalitnú prevádzku bezpilotných prostriedkov v slovenskom legislatívnom prostredí. Rovnako zákon myslí aj na ďalšie obdobie a zavádza napríklad tzv. U-Space a mnoho iného.

Zjednotenie európskych dronových pravidiel

Od 31.12.2020 sa v celej EÚ začalo uplatňovať nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/947. To komplexne zjednocuje pravidlá používania UAS (z anglického unmanned aerial systems – bezpilotné letecké systémy, rozumej drony) v EÚ. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sa jedná o krok dobrým smerom. Toto nariadenie otvára napríklad cestu pre BVLOS lety (mimo priamej viditeľnosti dronu pilotom), lety nad 120 metrov a prepravu nákladu s pomocou dronov.  Zjednotenie dronových pravidiel v rámci EÚ taktiež do veľkej miery otvorí a rozšíri trh so službami poskytovanými s pomocou dronov.

Registrácia prevádzkovateľov UAS

Základným cieľom EU systému registrácie prevádzkovateľov UAS je, podobne ako pri autách, zvýšenie bezpečnosti používania dronov. Väčšina pilotov si dobre rozmyslí, či bude so svojim dronom lietať „proti kostolnému poriadku“. Dron totižto elektronicky vysiela do svojho okolia unikátny 12 miestny kód, ktorý jednoznačne identifikuje jeho prevádzkovateľa.

Registrovať sa má každý, kto prevádzkuje drony, ktoré sú ťažie ako 250 g, ALEBO sú vybavené snímačom schopným zachytiť osobné údaje (napr. kamerou).

Registrácia užívateľov, nie dronov

Musíme zdôrazniť, že tento systém nemá registrovať jednotlivé drony. Registruje ich prevádzkovateľov, teda iba konkrétne osoby (fyzické alebo právnické) ktoré drony používajú. Povinnosťou používateľa je do svojho dronu vložiť 12 miestny identifikačný kód. Ak používa dronov viacero, tak tento kód bude vložený v každom z nich. Táto funkcia však bude dostupná iba pri dronoch, ktoré sú označené štandardnou značkou C0-C6.

Registrácia pilotov dronov na Slovensku

Ako je už vyššie uvedené, prakticky takmer všetci dronový piloti podliehajú registrácii. Tá je dnes možná aj online a jej proces je v celku jednoduchý a rýchly. Žiadosti a všetky podrobnosti nájdete prehľadne na stránke Dopravného úradu.

Pre žiadosť budete potrebovať zriadiť poistenie, za nás odporúčame https://www.coverdrone.com/ ktorý Vám poskytne širokú paletu možností.

Nakoľko nový zákon, ktorý definuje poplatky príde do platnosti až 15.7.2024 máte možnosť podať túto žiadosť ešte pred týmto dátumom a ušetríte tak 35 EUR.

Online školenie a preskúšanie pilotov dronov na diaľku

Druhou podmienkou, ktorú musí podľa novej legislatívy splniť väčšina pilotov dronov, je absolvovanie online školenia. Začína sa školením na subkategórie prevádzky A1 a A3. Toto školenie a preskúšanie môžete absolvovať z pohodlia Vašej obývačky. Postačí ak sa prihlásite za pomoci tohto formulára.

Pre subkategóriu prevádzky A2 (napr. lety so zariadením nad 25kg, lety v CTR, lety v urbanizovaných zónach atd.) musí byť toto online školenie a preskúšanie doplnené aj teoretickým preskúšaním na Dopravnom úrade.

Výstupom online školenia a preskúšania je elektronický preukaz pilota na diaľku pre konkrétnu subkategóriu prevádzky (samostatne A1 a A3 alebo A2). Preukaz obsahuje  QR kód, ktorý si môže ktokoľvek načítať a získať tak potvrdenie pravosti konkrétneho preukazu.

Veľká väčšina najmä hobby pilotov ale aj niektorý profi piloti vykonáva od 1.1.2021  lety v tzv. Otvorenej kategórií prevádzky (súčasná kategória prevádzky A) bez nutnosti mať na vykonávanie takýchto letov akékoľvek povolenie. V rámci otvorenej kategórie prevádzky platí povinnosť iba zapísať sa do registra prevádzkovateľov UAS a vykonať príslušné online školenie a preskúšanie.

Dané preskúšanie bude od 15.7.2024 taktiež spoplatnené sumou 30 Eur takže pokiaľ máte záujem o získanie tohto preukazu neváhajte a prihláste sa čo najrýchlejšie.

Ak by ste mali záujem máme tu pre Vás aj kurz ktorý Vás na tieto skúšky pripraví, ďalší kurz začína už 24.6.2024. Na kurz sa prihlásite pohodlne cez:

Teoretický kurz profi pilota dronov (online)

Subkategórie otvorenej kategórie prevádzky dronov

Otvorená kategória prevádzky dronov sa, podobne ako dnes, delí na tri subkategórie. Tie sú rozdelené v závislosti na hmotnosti dronu a vzdialenosti od ľudí a budov, pričom vo všetkých troch platí maximálna výška letu v neriadenom vzdušnom priestore 120 metrov.

Prevádzka v priestoroch CTR je dnes výrazne obmedzená, k tomuto chystáme samostatný článok. Môžete sa ale pozrieť na to ako vyzerá rozhodnutie č. 1/2024, ktoré nedávno vydal Dopravný úrad.

Subkategória A1

Pravidlá lietania dronov subkategórie A1

 • Možnosť lietať aj v urbanistickej oblasti (bez minimálnej vzdialenosti od budov), ale nie nad davom ľudí.
 • Pre túto kategóriu bude nutné absolvovať online test
 • V tejto subkategórii je možné prevádzkovať drony spadajúce pod certifikáciu kategórie C0 (hmotnosť do 0,25 kg) a C1

Subkategória A2

Pravidlá lietania s dronmi subkategórie A2

 • Zákaz lietania vo vzdialenosti menšej ako 30 m od osôb, resp. 5m od osôb pri aktivovanom „low-speed mode“
 • Pre túto kategóriu bude nutné absolvovať online test doplnený teoretickým preskúšaním na príslušnom úrade
 • V tejto subkategórii je možné prevádzkovať drony spadajúce pod certifikáciu kategórie C2

Subkategória A3

Pravidlá lietania s dronom subkategórie A3

 • Patria tu zariadenia s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 25 kg a rýchlosťou letu do 19 m/s, takže ide o drony kategórie C2, C3 a C4 a individuálne postavené drony.
 • vykonávanie letov v takej vzdialenosti, aby nezúčastnené osoby neboli vykonaním letu ohrozené, najmenej však 150 m od obývaných oblastí.
 • Pre túto kategóriu bude nutné absolvovať online test

Dôležité je, že od 1.1.2024 musia mať bezpilotné lietadlá v otvorenej kategórii označené štítkom triedy C1, C2, C3 aktívny a aktualizovaný systém diaľkovej identifikácie.

Osobitná kategória prevádzky dronov

V prípade, ak sa má let dronom vykonať za iných podmienok, ako sú určené pre otvorenú kategóriu prevádzky, ide o vykonanie letu v rámci osobitnej kategórie prevádzky. Ide o BVLOS lety, lety nad 120 m, či napríklad o lietanie v zastavaných oblastiach a nad ľuďmi v menšej vzdialenosti ako povoľujú subkategórie „A“.  Osobitná kategória prevádzky podlieha tzv. prevádzkovému povoleniu úradu, ktorým je na Slovensku Dopravný úrad.

Scenáre prevádzky dronov podľa osobitnej kategórie

Povolenie osobitnej kategórie prevádzky môže byť udelené troma rôznymi spôsobmi:

 • doručenie vyhlásenia o vykonávaní letov podľa štandardného scenára;
 • prevádzkové povolenie pre vykonanie konkrétnych letov;
 • udelenie Osvedčenia prevádzkovateľa ľahkých UAS (LUC).

Štandardný scenár – vyhlásenie

Vyhlásenie o vykonávaní letov podľa štandardného scenára (Operational declaration) by malo byť najjednoduchším spôsobom získania prevádzkového povolenia pre vykonávanie letov dronov v osobitnej kategórií prevádzky.

Prevádzkovateľ iba doručí úradu vyhlásenie, že bude vykonávať lety v súlade s tzv. štandardným scenárom (Standard scenario – STS). Ten priamo vymedzuje povinnosti prevádzkovateľa pre vykonanie daných letov a presne popisuje spôsob, akým sa majú tieto lety vykonať. Úrad následne nič neschvaľuje, vyhlásenie iba vezme na vedomie. Následne vpíše vykonávanie letov podľa vyhlásenia do „zložky“ prevádzkovateľa v registri prevádzkovateľov UAS (pre prípad kontroly zo strany polície alebo iných silových zložiek) a v prípade potreby vykoná nad prevádzkou štátny odborný dozor.

Štandardné scenáre vypracúva EASA (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva), v súčasnosti platné sú nasledovné (pracuje sa na ďalších):

 • STS 01 – VLOS nad riadenou pozemnou oblasťou v zastavaných oblastiach;
 • STS 02 – BVLOS s využitím pozorovateľa nad riadenou pozemnou oblasťou v riedko zastavaných oblastiach.

Pre vykonávanie letov podľa štandardného scenára musí byť vykonané osobitné preskúšanie pilotov na diaľku na úrade pre konkrétny štandardný scenár.

Prevádzkové povolenie

Jeho princípom je, že žiadateľ doručí úradu žiadosť o vydanie prevádzkového povolenia. V nej popíše aký let a akým spôsobom má záujem vykonať, v akom prostredí, identifikuje jeho riziká v súlade s metodikou SORA a navrhne prostriedky na ich zmiernenie.

Úrad následne túto žiadosť posúdi a vydá prevádzkové povolenie.

LUC – Osvedčenie prevádzkovateľa ľahkých UAS

LUC z anglického Light UAS Operator Certificate je najvyššou formou prevádzkových povolení a je komplexnejšou alternatívou súčasného povolenia na vykonávanie leteckých prác. LUC jeho držiteľa oprávňuje samostatne vykonávať analýzu rizík spojených s vykonaním letu a posudzovať zmierňujúce opatrenia potrebné pre vykonanie letu.

LUC bude zahŕňať množstvo povinností, vrátane vypracovania tzv. systému riadenia bezpečnosti (Safety Management System – SMS) a pravidelného vykonávania auditov kvality.

LUC je oprávnením, ktoré je platné v celej EÚ.

Vykonávanie cezhraničných letov dronov a letov v zahraničí

Povoľovanie cezhraničných letov a letov v zahraničí má fungovať automatizovane. Založený ma byť na výmene údajov o prevádzkovateľovi a zamýšľaných letoch medzi úradmi jednotlivých štátov. Tie by mali pri posudzovaní povoľovania takýchto letov spolupracovať.

V zásade tak žiadateľ o vykonanie cezhraničného letu, alebo letu v zahraničí doručí na úrad štátu v ktorom má byť let vykonaný žiadosť s prílohou. Príloha by mala obsahovať  prevádzkové povolenie od štátu registrácie (potvrdenie o prijatí vyhlásenia, prevádzkové povolenie alebo LUC). Úrad túto žiadosť posúdi a v prípade potreby prijatia dodatočných opatrení vyzve žiadateľa na jej doplnenie.

V prípade, ak úrad štátu v ktorom má byť let vykonaný túto žiadosť schváli, informuje o tom prevádzkovateľa a úrad štátu registrácie prostredníctvom EASA (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva).

Novela leteckého zákona – významné časti pre drony 2024

Významné časti novely:

 • Zavedenie UAS a jeho operátorov ako pojmy do leteckého zákona s presnými definíciami
 • Vytvorenie príslušných registrov
 • Ustanovenie jednotného informačného systému pre vzdušné priestory
 • Definovanie podmienok pre prevádzkovanie modelárskych klubov
 • Stanovenie sadzobníkov pokút a administratívnych poplatkov
 • Stanovenie kompetencií jednotlivých zložiek štátu

Kompletné znenie návrhu ktorý bol dnes prijatý s platnosťou od 15.7.2024 nájdete tu:novelizacia_leteckeho-zakona-2024-aprop

 

Zdieľaj článok na svoje sociálne siete a pomôž nám rásť.
Newsletter
Radi ti budeme zdielať novinky zo sveta dronov, preto prihlás sa na odber nášho emailingu.