Barion Pixel

Všeobecné obchodné podmienky – APROP s. r. o.

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť Aprop s.r.o., Pod Bránou 1818, 058 01 Poprad, IČO : 51800098, DIČ: 2120799197, zapísanej v obchodnom registri Okresného Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 29610/S (ďalej len „poskytovateľ) poskytuje služby – organizuje odborné semináre, vzdelávacie kurzy, školenia a konferencie (ďalej len „služby“) a zároveň upravujú vzájomné práva a povinnosti s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku, t.j. internetovej stránky poskytovateľa medzi poskytovateľom a užívateľom produktov a služieb (ďalej len „užívateľ“).
 2. Oprávnenou osobou na vykonávanie dozoru a dohľadu nad dodržiavaním právnych predpisov pri poskytovaní služieb je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) so sídlom Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika.

Článok II. Vymedzenie základných pojmov

 1. Poskytovateľ je právnickou osobou organizujúcou a poskytujúcou užívateľovi odborné semináre, vzdelávacie kurzy, školenia a konferencie.
 2. Užívateľ služby je právnická osoba, SZČO, alebo ich zamestnanci využívajúci služby poskytovateľa.
 3. Právny vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom sa riadi zmluvou o poskytovaní služby na diaľku.
 4. Internetová stránka poskytovateľa je webová stránka poskytovateľa https://www.aprop.sk, prostredníctvom ktorej umožňuje užívateľovi zadávanie objednávok/prihlášok na odborné semináre, školenia, kurzy a konferencie v rozsahu stanovených poskytovateľom.

Článok III. Objednávanie / prihlasovanie na semináre

 1. Užívateľ je oprávnený zadávať poskytovateľovi objednávky/prihlášky na zverejnené ponuky seminárov, prípadne iných vzdelávacích aktivít na webovej stránke poskytovateľa prostredníctvom objednávkového formulára/prihlášky. Prihláška na seminár je nezáväzná. Ak záujemca zašle nezáväznú prihlášku,  s klientom budú detaily prediskutované telefonicky a následne  vystavená  zálohová  faktúra s uvedeným dňom splatnosti.  Po prijatí prihlášky poskytovateľ užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky, pošle kalkuláciu, zálohovú faktúru na 100 % výšky ceny školenia a  VOP , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky/ prihlášky. Následne je potrebné včas uhradiť účastnícky poplatok v prospech účtu poskytovateľa, najneskôr 1 pracovný deň pred termínom konania vzdelávacieho podujatia. Za včasnú úhradu sa považuje deň, kedy je účastnícky poplatok pripísaný na bankovom účte poskytovateľa. Po školení zasielame účastníkom školenia originálnu zúčtovaciu faktúru. V prípade, že užívateľ neuhradí účastnícky poplatok včas a v celej výške, poskytovateľ si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku.
 2. Prihlásiť sa možno priamo prostrednctvom webového formulára, objednávky/prihlášky možno zaslať tiež e-mailom na adresu info@aprop.sk, alebo je možné prihlášku kompletne vyplniť, vytlačiť a zaslať poštou (Aprop s.r.o., Pod Bránou 1818, 058 01 Poprad).
 3. V prípade záujmu o záväznú prihlášku/objednávku a okamžitú úhradu bude mať účastník seminára možnosť zaplatiť za vybrané kurzy a služby priamo na webe prostredníctvom platobnej brány formou platobnej karty alebo bankového prevodu. Po zaplatení kartou/bankovým prevodom obdrží klient e-mail so zálohovou fakúrou a všetkými detailmi seminára.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prihlasovanie/registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky. V takom prípade prijatú platbu účastníckeho poplatku poskytovateľ bezodkladne vráti v prospech účtu, z ktorého bol hradený, alebo navrhne iný termín školenia.
 5. V prípade neúčasti alebo zrušenia prihlášky účastnícky poplatok nevraciame, seminára sa môže zúčastniť náhradník. Prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom seminára. V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si poskytovateľ vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.
 6. Rozsah ponuky pre poskytovanie služieb na diaľku vrátane ich podmienok a prípadných obmedzení je oprávnený určiť poskytovateľ. Informácie o poskytovaných službách, ich obsahu zverejňuje poskytovateľ na svojom webe. Poskytovateľ je oprávnený svoju ponuku alebo možnosti objednávania služieb pri použití webu meniť, prípadne obmedziť.
 7. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku a štruktúru účastníckeho poplatku za podmienok uvedených vo VOP, resp. na základe rozsahu predmetu školenia a doplnkových služieb, alebo dôvodov ako sú najmä organizačné zmeny.
 8. Poskytovateľ je oprávnený neprijať objednávku/prihlášku užívateľa v prípade, ak eviduje nevysporiadaný záväzok užívateľa z inej predchádzajúcej objednávky.

Článok IV. Platobné podmienky

 1. Zálohové faktúry poskytovateľ vystavuje užívateľovi na základe vyžiadanej fakturačnej adresy a typu školenia po obdŕžaní prihlášky.  Zúčtovacia faktúra bude doručená v elektronickej forme v zákonnej lehote. Zaslaná faktúra – daňový doklad v elektronickej forme – je podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – § 32 „Preukázateľnosť účtovného záznamu“ právoplatným daňovým dokladom. Faktúra je podľa § 33 „Prenos účtovného záznamu“ cit. zákona zabezpečená v PDF súbore proti úpravám, možné je však tento dokument vytlačiť vo vysokej kvalite.
 2. Individuálne požiadavky ohľadne úhrady účastníckeho poplatku, prípadne iné požiadavky, je potrebné dohodnúť individuálne s poskytovateľom.
 3. Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom, vkladom na bankový účet alebo platobnou kartou. Platbu nie je možné uhradiť hotovostne.
 4. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním na bankový účet poskytovateľa, a to v jeho celej výške. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred termínom konania seminára. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nepripustiť účastníka na seminár, ak účastnícky poplatok nebol zaplatený včas alebo v celej výške.
 5. Všetky ceny uvedené za poskytovanie služieb a produktov sú uvedené bez DPH, ak nie je uvedené inak.
 6. V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné a vzdelávacie zabezpečenie seminára.
 7. Vybrané kurzy sú realizované online. Všetky podklady doručujeme kuriérom na vyžiadanú adresu.
 8. Účastníci kurzov majú zakázané vyhotovovať z kurzu audiovizuálny záznam. Štúdijné podklady a vzorové testovacie otázky sú určené iba im, nie je povolené ich žiadnym spôsobom šíriť.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

Č. účtu – 2601465638

IBAN – SK5783300000002601465638, BIC/SWIFT – FIOZSKBAXXX

v EUR – 2601465638/8330, v CZK – 2601465638/2010

Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

Článok V. Poskytovanie osobných údajov 

 1. Osobné údaje užívateľa sú spracované na základe normy Európskej únie 679/2016 (ďalej len „EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Užívateľ poskytuje osobné údaje poskytovateľovi na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, sídlo/adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.
 2. Odoslaním objednávky užívateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v zmysle definície uvedenej v norme Európskej únie 679/2016 (ďalej len „EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ spracováva osobné údaje užívateľa za účelom vybavenia jeho objednávky/prihlášky. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky/prihlášky, ako aj pre evidenciu užívateľa vo svojom internom systéme.
 3. Užívateľ bol poskytovateľom poučený, že súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného poskytovateľovi odvolať. Užívateľ má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené Európskej únie 679/2016 (ďalej len „EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 4. Detaily ochrany osobných údajov sú uvedené v samostatnej sekcii webovej stránky ako i v dokumentácii prevádzkovateľa.

Článok VI. Odstúpenie od Zmluvy 

 1. Užívateľ má právo písomne odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb na diaľku v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez sankcií.
 2. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa VOP má v súlade so zákonom len užívateľ, ktorý je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa týchto podmienok, je potrebné právo na odstúpenie od príslušnej zmluvy uplatniť písomnou formou poštou na adresu Aprop s.r.o., Pod Bránou 1818, 058 01 Poprad.

Článok VII. Záverečné ustanovenia 

 1. Vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby uzavretej na diaľku. VOP tvoria podľa ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 2. Ak je užívateľ aj spotrebiteľom, podľa každej zmluvy o poskytovaní služby uzavretej so spotrebiteľom tvoria VOP neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, a to podľa zákona č. 102/2016 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa, ak nie je dohodnuté inak.
 3. Zmluvy a VOP sa vyhotovujú v slovenskom jazyku a poskytovateľ archivuje zmluvy, objednávky a vyplnené prihlášky po celú dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 4 roky po jeho skončení.
 4. VOP sú zverejnené na webovej stránke poskytovateľa a v tlačenej forme sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť, pričom v zmluvnom vzťahu s užívateľom na základe uplatnenia objednávky/prihlášky bude platiť vždy tá verzia VOP, ktorá bola zverejnená v čase využitia na internetovej stránke poskytovateľa, resp. prístupná v mieste sídla poskytovateľa ako platná verzia v čase zadania objednávky/prihlášky, na základe ktorej došlo k uzavretiu zmluvy.
 6. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
 7. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 8. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 9. Súčasťou VOP sú informácie pre všetkých užívateľov – spotrebiteľov o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi poskytovateľom a spotrebiteľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.
 10. Poskytovateľ informuje prípadných svojich spotrebiteľov, že pokiaľ spotrebiteľ usúdi, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, spory s poskytovateľom môže riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a to buď prostredníctvom európskej platformy alebo sa môže obrátiť na príslušné slovenské orgány podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov.
 11. Spotrebiteľ postupuje tak, že v prvom kroku sa obráti na poskytovateľa písomnou formou na adresu jeho sídla. Ak do 30 dní od odoslania žiadosti o nápravu spotrebiteľ nedostane odpoveď od poskytovateľa alebo ak odpoveď bude zamietavá, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže spotrebiteľ podať do 1 roka od doručenia zamietavej odpovede alebo odo dňa uplynutia 30-dňovej lehoty, ktorú mal na odpoveď poskytovateľ.
 12. Príslušným orgánom na riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia (spotrebiteľ sa môže informovať o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré spotrebiteľ nájde v zozname Ministerstva hospodárstva SR na jeho webovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativneriesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov
 13. Spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
 14. Tieto VOP pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2020.

Príloha č. 1  VOP

Pravidlá pre doplnkové služby poskytované spoločnosťou Aprop s.r.o  a používanie partnerských webov na stránke – www.aprop.sk

Spoločnosť Aprop s.r.o. poskytuje okrem seminárov a vzdelávacích kurzov i doplnkové služby v oblasti registrácii bezpilotných leteckých zariadení, / dronov/, prevádzkových príručiek na ich používanie a poistenia. Taktiež činnosti – ako je požičiavanie dronov, iných lietadiel a karavanov. V takomto prípade spoločnosť realizuje služby na základe zmluvy o dielo, zmluvy o výpožičke resp. prenájme v ktorej sú uvedené detaily a podmienky spolupráce s užívateľom na základe individuálnych potrieb.

Zmluva je zasielaná na základe dohody s užívateľom- mailom, alebo poštou a jej platnosť je určená dňom podpisu. Na vyžiadanie je možné podpísať zmluvu i osobne v sídle spoločnosti.

Spoločnosť Aprop s.r.o. poskytuje na webových  stránkach  www.aprop.sk pre   partnerské firmy propagáciu služieb partnerských spoločností. V jednotlivých  profiloch  majú firmy pravo obsah  upravovať – do administračného rozhrania sa dostanú zadaním mena a hesla .

Každý objednávateľ môže  uverejňovať texty, fotografie a videa. Firmy  prehlasujú, že všetky dokumenty a audiovizuálne záznamy sú v ich vlastníctve.

Webové stránky partnerských spoločnosti obsahujú aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné webové stránky. Za cudzí obsah nemôžeme zodpovedať a ani si neprivlastňujeme cudzí obsah.

Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ (objednávateľ).

Objednávateľ zodpovedá i za obsahovú stránku reklamy a vyhlasuje, že reklamné prvky neporušujú právne  predpisy  v  oblasti  nekalej  súťaže,  autorských  práv  a  iných  práv  na  ochranu  duševného vlastníctva, ochrany spotrebiteľa, reklamy ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov a Etický kódex reklamnej praxe vydaný Radou pre reklamu. Objednávateľ vyhlasuje, že reklamné prvky určené na zverejnenie  v  reklame,  ktoré  napĺňajú  pojmové  znaky  diela,  sú  (i)  zamestnaneckými  dielami  a objednávateľ  je  oprávnený  k  nim  vykonávať  majetkové  práva;  alebo  (ii)  oprávnenie  nakladať  s reklamnými  prvkami  nadobudol  Objednávateľ  na  základe  zmluvy  s  autorom  alebo  inou  osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k nim a autor alebo iná osoba oprávnená vykonávať majetkové práva k reklamným prvkom udelila objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie. V prípade, ak objednávateľ nadobudol oprávnenie nakladať s reklamnými podkladmi podľa ustanovenia ods. (ii) tohto bodu tohto článku, súhlas na použitie takýchto diel na základe zmluvy o poskytnutí reklamných služieb sa považuje za udelenie sublicencie.

Objednávateľ sa zaväzuje kedykoľvek bez zbytočného odkladu na základe žiadosti spoločnosti Aprop s.r.o. preukázať svoje oprávnenia na použitie reklamných prvkov v rozsahu dostačujúcom na účel zmluvy o poskytnutí reklamných služieb.

Spoločnosť Aprop s.r.o.  je oprávnená odstúpiť od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb, ak:

 1. reklamné prvky nezodpovedajú svojou kvalitou alebo obsahom týmto VOP, Technickým podmienkam alebo zmluve o poskytnutí reklamných služieb a objednávateľ neodstráni vady najneskôr na 3. deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb;
 2. tretia strana uplatní námietky voči reklamným prvkom, ak sa objednávateľ s námietkami tretej strany nevysporiada v dostatočnom rozsahu podľa uváženia najneskôr do dojednaného dňa začiatku poskytovania reklamných služieb;
 3. reklamné prvky sú podľa uváženia Zoznamu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, s Etickými pravidlami pre reklamu vydanými Radou pre reklamu alebo v rozpore s dobrými mravmi a objednávateľ neodstráni vady najneskôr na 3. deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb;
 4. reklamné prvky nezodpovedajú oprávneným záujmom Aprop s.r.o, a to najmä ak priamo alebo nepriamo propagujú produkty alebo služby konkurenčné vo vzťahu k produktom a službám Aprop s.r.o.

Spoločnosť  Aprop s.r.o. je oprávnená  nezverejniť reklamné prvky alebo ich zverejňovanie pozastaviť, z dôvodu vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť  v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka ako aj z dôvodov porušenia povinností tretích osôb (napr. dodávatelia Aprop s.r.o), a to až do času, kým pominú dôvody, ktoré  bránili v zverejnení. Spoločnosť  Aprop s.r.o.  sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa písomne, faxom, emailom ( alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných prvkov a jeho dôvodoch.

01.11.2020